Mount Pleasantries: around the town mount pleasant